کدنویسی ساده است

میخواهم کمی راجع به کدنویسی تحت وب نظیر php، Javascript و Html توضیح بدهم. کدنویسی ساده است! کافی ست اجزاء، بستر، رابطه بین اجزا در بستر و در نهایت هدف آن را شناسایی کنیم. ما کد می نویسیم تا با اجرای آن کنشی در شبکه انجام شود (نرم‌افزاری اجرا شود)…

رویکرد طراحی وحدت-گرایانه (بخش دوم)

اصول طراحی وحدت گرا: 1.عناصر حسیک دارای نظم نسبی هستند. 2.نظم با قطب محوری معنا می شود...یعنی نظامی که بین اجزاء طرح برقرار است خود محتوایی دارد که آن محتوی تابع قطب است و ممکن است آن قطب خود را در عینیت نشان دهد یا ندهد (آرایه انگارشی داشته با…

مبانی حساب و طراحی

برای مطالعه مبانی حساب به مقاله گوتلیب فرگه (پدر فلسفه تحلیلی) نگاهی بیاندازید: کلیک کنید برای آشنایی با استدلال در طراحی به مقاله کریستیان وولفل و همکارانش نگاه کنید: Knowing, Reasoning and Visualizing in Industrial Design   بدرود  …

مبانی طراحی وحدت-گرا (بخش نخست)

این مقاله فرازهای قابل توجهی از تمایز علم (science) و معرفت(دانش و شناخت knowledge) در نزد فلاسفه ی غربی و اسلامی را بر می شمارد. در این مقاله موارد زیر روشن می شوند: 1. در تفسیر فلسفه ی جدید غرب (کانت و دکارت و...) از معرفت، علم پس از انسان قرار…

نقش تحقیقات بازار در فرایند طراحی محصول

بنده این یادداشت را حدود چهار سال پیش در وبسایت mtohidifar.info منتشر نموده بودم که متاسفانه با از بین رفتن محتویات سرور مرکزی، آن یادداشت هم از بین رفت. امروز کاملا اتفاقی همان یادداشت را در وبسایت newdesign.ir دیدم که البته منبع به درستی ذک…

اسکچ چیست و چرا طراحان از اسکچ استفاده می کنند؟

 اسکچ چیست و چرا طراحان از اسکچ استفاده می کنند؟ پاسخ گفتن به این پرسش نخستین گام در تعیین راهبرد طراحی شناخته می شود. در نخستین مراحل ارائه ی مباحثی در زمینه ی طراحی و اسکچینگ، مشکلاتی در طبقه بندی آن پیش می آید. شاید بتوان گفت مشکل در تعیی…

فرهنگ سود آور

فرهنگ سود آور جرج فریدمن معتقد است ابزار قدرت امریکا جنگ است. قدرت نظامی از طریق تسلط بر آبراهه های بین المللی نظیر اقیانوس اطلس، قدرت ژئوپلتیکی امریکا را تظمین می نماید. ایشان در پیشبینی صد سال آینده، دوره ی بیست ساله ی 1991(فروپاشی شوروی) ت…